Sinh Nhật 50 Hội Khoa học gia Chữa Bịnh Kinh Phong

No Gravatar

(c) 2010 by convitstudio.com

Sinh Nhật 50 Hội Khoa học gia Chữa Bịnh Kinh Phong – 30.04.2010 – Wiesbaden


Fotos: The Anh & Thuy Chung,


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged😆


SDC11613.JPG

😆


SDC11629.JPG

😆


SDC11630.JPG

😆


SDC11631.JPG

😆


SDC11632.JPG

😆


SDC11638.JPG

😆


SDC11640.JPG

😆


SDC11642.JPG

😆


SDC11650.JPG

😆


SDC11651.JPG

😆


SDC11660.JPG

😆


SDC11661.JPG

😆


SDC11664.JPG

😆


SDC11668.JPG

😆


SDC11669.JPG

😆


SDC11683.JPG

😆


SDC11684.JPG

😆


SDC11685.JPG

😆


SDC11686.JPG

😆


SDC11690.JPG

😆


SDC11711.JPG

😆


SDC11712.JPG

😆


SDC11713.JPG

😆


SDC11714.JPG

😆

… Thưở mái tóc còn xanh …

Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged


298_9803.JPG

😆


298_9844.JPG

Medica 1990


298_9854.JPG

Medica 1990


298_9857.JPG

Medica 1990


298_9861.JPG

Medica 1990


298_9880.JPG

CCF. Cleveland, USA, 1988


298_9883.JPG

Cleveland Congress, 1989


300_0010.JPG

Praha, 1992


300_0016.JPG

Tham dự ngày toàn quốc [Đức] cho Bịnh Kinh Phong 09.10.1996 tổ chức tại Heidelberg 😆


300_0027.JPG

Ban kỹ Sư chỉ đạo công trình xây dựng
Trung Tâm Chưa Bịnh KInh Phong Bielfeld
(1989-1991)


300_0046.JPG

Xản xuât điện cực


300_0096.JPG

😆


EEG-Design.jpg


EEG-DR-Vuong.jpg

1995-1996 😆

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>


on the way in continue :roll:

Fotos: (C) 2009 by The Anh & Thuy Chung at convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts

Leave a Reply