Họp mặt Lô Dê 2009 [ky II]

No Gravatar

lode-2009

Họp mặt Lô Dê 2009 II

Fotos:
Thanh Tuyến
Click on pics to see in full resolution!
Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.

Đại gia đình Tuyến… 喜喜

Vinh(con trai út)và vợ.

喜喜

Phụng, Thủy, Hân, Trọng(con trai),Thùy Dương,Thúy, Tuyến, Thúy,Giới(em vợ) Tuấn(con trai), Quang(con trai) thiếu Vinh( con út).

Vợ chồng Tuyên

Hai họ Bùi-Vương

Phu Nhân Tuyên và 4 nàng dâu

Họp mặt Lò-dê

😆


Họp mặt Lo De

Huệ Hoà Phương Tuyên Danh


Hoà – Phương

Nhà hàng Hương Rừng Saigon …
Tuyên  – chị Yên 😳

Nhà hàng Hương Rừng Saigon … 😆
Yến, Hòa,  Huệ, Khê,  Cường

Nhà hàng Hương Rừng Saigon … 😆
Cường, Thành, Phương, bà xả Giao và Giao.

SLIDE SHOW >>>>

😆

Slide Show >>> Họp mặt Lò-dê trên Web

😆

continue…. 🙄

Fotos: (C) 2009 by Bui Thanh Tuyen@convitstudio.com,all rights reserved.
Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts – Xem thêm:
Les Lauriers Ngày Trở Lại

Những mảnh đời đi học
Tao Đàn Nguyệt Quế

Tags: , ,

Leave a Reply